Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

kangurek
0489 896d 500
Reposted fromteijakool teijakool

August 17 2018

kangurek
6688 d6d5
Reposted fromteijakool teijakool

July 25 2018

kangurek
Reposted frombluuu bluuu
kangurek
8858 8aaf 500
Reposted fromTamahl Tamahl viapanpancerny panpancerny

July 16 2018

pics/english/three_stitches.jpg
kangurek
2946 8d45
Przeżyjmy to jeszcze raz!

July 14 2018

kangurek
9307 b3f2 500
Reposted frompiehus piehus viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
kangurek

July 11 2018

kangurek
4907 6cb5 500
Reposted fromfungi fungi viapanpancerny panpancerny
kangurek
6878 c09f
Reposted fromteijakool teijakool viapanpancerny panpancerny

July 10 2018

kangurek
4907 6cb5 500
Reposted fromfungi fungi viapanpancerny panpancerny

July 09 2018

kangurek
4093 311c 500
Reposted fromverdantforce verdantforce viapanpancerny panpancerny
kangurek
kangurek
1472 fa9e 500
Reposted frommangoe mangoe viapanpancerny panpancerny
kangurek
7666 8508 500
kangurek
kangurek

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viawszystkodupa wszystkodupa

July 06 2018

kangurek
3503 0843 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin

July 04 2018

kangurek
4535 132d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viateijakool teijakool
kangurek
2477 66b6
Reposted fromteijakool teijakool
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl